درباره ما

در این سایت سی دی وکتاب های آموزش خوشنویسی با خودکار به فروش می رسند.

صاحب امتیاز نماد سر کار خانم سیده کبری حسینی می باشند که خود مدرس فیلم ها می باشند

سرای خوشنویسان کرج  اشاعه دهنده خوشنویسی با خودکاردرسال 1381درمکاني قديمی ساخت واقع درسه راه گوهردشت شروع به کارنمودکه بعداز 4 سال به ساختمان جديد به آدرس سه راه گوهردشت جنب ضلع شمالي پل برج آسمان واحديک انتقال يافت مافعاليت خودرابا آموزش خوشنويسی باخودکار به صورت تخصصي در4 دوره وآنهم فقط خط نستعليق آغاز نموديم. واکنون بعد ازگذشت يازده سال فعاليتهای اين مرکز بدين شرح است:

1. آموزش خوشنويسی باخودکارخط نستعليق در6دوره براي بزرگسالان
2. آموزش خوشنويسی با خودکار نستعليق در8دوره براي سنين8 تا11سال
3. آموزش شکسته نويسی با خودکار در5دوره
4. آموزش پيوسته نويسی انگليسي دردو دوره
5. آموزش خوشنويسي با قلم از مقدماتي تاممتاز
6. چاپ وتهيه کتب خوشنويسی
7. تهيه سي دی های آموزش خوشنويسی
8. تربيت مربياني براي آموزش خوشنويسی باخودکارومعرفي به مراکزي که مربي لازم دارند.